Category Archives: POLAND

Numer VAT UE

Unijny numer VAT odgrywa w handlu wewnątrzwspólnotowym, a tym samym w Systemie Wymiany Informacji o podatku VAT istotną rolę . Z jednej strony, posiadanie numeru VAT UE przez kontrahentów z różnych państw członkowskich uprawnia podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 0% z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, z drugiej zaś strony pozwala administracji podatkowej szybko zweryfikować… Read More »

System VIES

Jednym z ważniejszych zadań , nałożonym w/w rozporządzeniem na polską administrację podatkową jest stworzenie w ramach Systemu Wymiany Informacji o podatku VAT – elektronicznego systemu wymiany informacji, potocznie zwanego systemem VIES ( VAT Information Exchange System) . Zgodnie z art. 22 do 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 każde państwo członkowskie utrzymuje elektroniczną bazę danych… Read More »

System Wymiany Informacji o podatku VAT

Od 1 stycznia 2004 r. aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje w Unii Europejskiej System Wymiany Informacji o podatku VAT jest Rozporządzenie nr 1798/2003 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Przepisy rozporządzenia dają prawo administracjom podatkowym do wymiany informacji o VAT w… Read More »

System Wymiany Informacji o podatku VAT czyli nowe obowiązki administracji podatkowej i podatników dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych

Przystąpienie 1 maja 2004r. Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że granice celno-podatkowe Polski z krajami UE zostały zniesione, a transakcje handlowe z tymi krajami nie mogą być już określane w aspekcie podatku od towarów i usług jako transakcje importowe czy eksportowe. Z dniem przystąpienia Polski do UE, VAT od towarów przywożonych do Polski z innych… Read More »