Numer VAT UE

By | July 16, 2016
Unijny numer VAT odgrywa w handlu wewnątrzwspólnotowym, a tym samym w Systemie Wymiany Informacji o podatku VAT istotną rolę . Z jednej strony, posiadanie numeru VAT UE przez kontrahentów z różnych państw członkowskich uprawnia podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT 0% z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, z drugiej zaś strony pozwala administracji podatkowej szybko zweryfikować status podatkowy polskiego jak i unijnego podatnika .
Numer ten ma charakter niezmienny, zaś każdy podatnik VAT może dysponować tylko jednym własnym numerem na potrzeby handlu wewnątrzwspólnotowego. Każde państwo członkowskie posiada odmienną strukturę numerów unijnych. W Polsce podatnikom VAT nie są nadawane zupełnie nowe numery identyfikacyjne, lecz dotychczasowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) poprzedza się prefiksem w postaci dwuliterowego kodu państwa (PL) według poniższego formatu: PL 9999999999. Używanie powyższego numeru z prefiksem wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego, bowiem polski podatnik VAT został zobowiązany przez ustawodawcę w art. 97 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym (VAT-R/UE) o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Podatnik posługujący się numerem VAT z kodem “PL” ma obowiązek umieszczania go:

  • na fakturach oraz dokumentach związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi ,
  • na deklaracjach VAT,
  • na kwartalnych informacjach podsumowujących – VAT-UE,
  • na korektach kwartalnych informacji podsumowujących – VAT-UEK,
  • w niektórych rejestrach.

Dane z dokumentów rejestracyjnych VAT-R/UE stanowią źródło dla tworzenia polskiej bazy danych w systemie VIES o podatnikach zarejestrowanych dla transakcji wewnatrzwspólnotowych i są automatycznie dostępne dla innych administracji podatkowych UE. System VIES zapewnia polskiej administracji podatkowej natychmiastowy dostęp do bazy danych numerów identyfikacji podatkowej VAT w innym państwie członkowskim.

Aby wyjaśnić polskim podatnikom dokonującym transakcji z przedsiębiorcami z innych krajów UE wątpliwości dotyczące numeru, jakim winni się posługiwać wyjaśniamy, że jedynie dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego powinien być używany (wyłącznie po uprzedniej zgodzie właściwego naczelnika urzędu skarbowego) dotychczasowy Numer Identyfikacji Podatkowej poprzedzony prefiksem “PL” np. PL 9999999999.

Rejestracja dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego

Podatnicy podatku od towarów i usług, przed dniem dokonania pierwszej dostawy i/lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, obowiązani są zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności poprzez złożenie formularza VAT–R oraz VAT–RUE (w poz. 4 należy podać powód rejestracji jako podatnika VAT–UE, a w poz. 5 przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania dostaw i/lub nabyć wewnątrzwspólnotowych).