System VIES

By | July 16, 2016
Jednym z ważniejszych zadań , nałożonym w/w rozporządzeniem na polską administrację podatkową jest stworzenie w ramach Systemu Wymiany Informacji o podatku VAT – elektronicznego systemu wymiany informacji, potocznie zwanego systemem VIES ( VAT Information Exchange System) . Zgodnie z art. 22 do 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 każde państwo członkowskie utrzymuje elektroniczną bazę danych zawierającą informacje o dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz rejestr osób, którym w danym państwie członkowskim nadano numery identyfikacyjne dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Informacje zgromadzone w krajowych bazach danych są następnie automatycznie udostępniane innym administracjom podatkowym . Stworzenie takiego systemu (VIES) pozwala każdej administracji podatkowej państw członkowskich, w dowolnym czasie uzyskać informacje o dostawach wewnatrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT działających na wspólnym rynku UE . Przepisy wspólnotowe wyrażone w w/w rozporządzeniu nakładają również na administracje podatkowe państw członkowskich obowiązek potwierdzania, na wniosek podatników, numerów identyfikacyjnych przydzielonych podatnikom VAT, dokonującym transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ten sposób dostawca za pośrednictwem własnej administracji podatkowej ma możliwość upewnienia się, czy nabywca towarów jest zarejestrowanym podatnikiem VAT dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego. Podatnicy VAT w państwach Unii Europejskiej zwracają się do własnych administracji podatkowych o potwierdzenie statusu podatkowego kontrahenta telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faksem, w niektórych krajach także w systemie on-line. Z powodu bezpieczeństwa i ochrony danych, narodowe administracje podatkowe nie udostępniają bezpośrednio nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczy zapytanie, a jedynie potwierdzają lub nie potwierdzają stan faktyczny podany przez podatnika.

Również polska administracja podatkowa tworząc bazę danych o podatnikach i transakcjach wewnątrzwspólnotowych w ramach systemu VIES ma zapewniony dostęp do bazy danych o dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz bazy numerów identyfikacyjnych podatników we wszystkich państwach członkowskich . Przepisy w/w rozporządzenia Rady jak i polskiej ustawy o podatku od towarów i usług ( art. 97 ust 17 ) uprawniają polskich podatników VAT i osoby prawne nie będące podatnikami podatku VAT do składania wniosków o zidentyfikowanie kontrahenta z państwa członkowskiego UE na piśmie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Biura Wymiany Informacji o podatku VAT – Ośrodek Zamiejscowy w Koninie lub do właściwego naczelnika urzędu skarbowego . Podatnicy składają wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich zgodnie z warunkami wymienionymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 07.04.2004r w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju . Aby ułatwić podatnikom składanie wniosków, Biuro Wymiany Informacji o podatku VAT zaproponowało formularz VAT-ID, spełniający wymogi rozporządzenia.

Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej, a zaświadczenie powinno zostać wydane nie później niż w terminie 7 dni.

Dodatkowo Komisja Europejska, mając na względzie poprawę możliwości dostępu do weryfikacji numerów VAT uruchomiła stronę internetową na której podatnik może sprawdzić poprawność i ważność numerów kontrahenta, jak również upewnić się, że podmiot gospodarczy o podanym numerze VAT rzeczywiście istnieje. Jednak funkcjonalność strony ograniczona jest wyłącznie do potwierdzenia stanu faktycznego na dany (bieżący) dzień bez możliwości historycznego sprawdzenia numeru VAT.