System Wymiany Informacji o podatku VAT

By | July 16, 2016
Od 1 stycznia 2004 r. aktem prawnym, na podstawie którego funkcjonuje w Unii Europejskiej System Wymiany Informacji o podatku VAT jest Rozporządzenie nr 1798/2003 Rady Wspólnot Europejskich z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej.
Przepisy rozporządzenia dają prawo administracjom podatkowym do wymiany informacji o VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowych dostaw, nabyć towarów, świadczenia usług i importu towarów. Poza tym rozporządzenie to reguluje i sankcjonuje funkcjonowanie Centralnych Biur Łącznikowych (CLO) w państwach Unii Europejskiej System Wymiany Informacji o podatku VAT uregulowany w w/w rozporządzeniu zapewnia państwom członkowskim sprawną i skuteczną wymianę informacji o podatnikach zarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz ich transakcjach . System monitoruje prawidłowość deklarowanych przez podatników transakcji wewnątrzwspólnotowych, prawidłowość stosowania stawki 0% z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej, oraz daje możliwość weryfikacji prawidłowości opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów . W ramach Systemu Wymiany Informacji o VAT każda administracja podatkowa w UE ma możliwość zweryfikowania każdej pojedynczej transakcji dokonanej pomiędzy kontrahentami z obu państw członkowskich.

Polską administrację podatkową z dniem 01.05.2004r obowiązuje powyższa regulacja w sposób bezpośredni, tj. bez potrzeby jej implementacji do prawa krajowego. Rozporządzenia wydawane przez główny organ decyzyjny Unii Europejskiej, tj. Radę Ministrów (Council of Ministers), są rodzajem aktów prawnych, które są stosowane przez administracje podatkowe państw członkowskich oraz przez obywateli bez konieczności przenoszenia ich do prawa krajowego.

Na mocy art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 każde państwo członkowskie wyznacza jedno centralne biuro łącznikowe upoważnione do współpracy administracyjnej z innymi państwami członkowskimi. W Polsce powołano w Ministerstwie Finansów Biuro Wymiany Informacji o VAT w Warszawie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym w Koninie (Call Center). Biuro powołano z dniem 01.01.2004 r. Podstawowym zadaniem Biura Wymiany Informacji o VAT w Polsce jest koordynacja działań związanych z wymianą informacji o podatnikach i dokonanych przez nich transakcjach wewnątrzwspólnotowych pomiędzy polską administracją podatkową a administracjami podatkowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Natomiast do najważniejszych zadań Ośrodka Zamiejscowego w Koninie – Call Center jest udzielanie podatnikom informacji w zakresie :

  • stosowania przepisów o podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych tel. ( 063) 242-33-55,
  • potwierdzania numerów identyfikacyjnych VAT zagranicznych kontrahentów, tel.: (063) 242-33-55, fax 243-82-04, mail : numery.vat@mofnet.gov.pl
W Systemie Wymiany Informacji o podatku VAT funkcjonują również izby skarbowe, urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej.